Previous Next
plannen stedenbouw
De Lieve met paneel
fusie
naar de koning

Vijf vragen over omgevingsvergunningen

plannen stedenbouwWat is een omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Ook voor de verkaveling van gronden moet voortaan een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

De integratie heeft in eerste plaats betrekking op de procedures. De bepaling van welke projecten vergunningsplichtig zijn, wordt niet gewijzigd. Ook de aspecten waarop een aanvraag beoordeeld moet worden (stedenbouwkundige voorschriften, goede ruimtelijke ordening, onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu) veranderen niet.

Waarom de omgevingsvergunning? Hoe verloopt de procedure?

In het verleden werden soms stedenbouwkundige vergunningen verleend, terwijl de bijhorende milieuvergunning werd geweigerd. Of omgekeerd. Dit kan niet meer. Aanvragen voor vergunningsplichtige projecten met uitsluitend stedenbouwkundige handelingen of uitsluitend de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zullen ook de geïntegreerde procedure doorlopen. Nieuw is dat de omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten een permanent karakter krijgt. Hierdoor verdwijnt het twintig jaarlijks “hervergunningssysteem” van het Milieuvergunningsdecreet.

Wat met meldingen?

Naast de vergunningsplicht blijft de meldingsplicht bestaan voor louter meldingsplichtige projecten (bijv. klasse 3 stookinstallaties of in bepaalde gevallen: de oprichting van bijgebouwen aangebouwd aan de hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning). De bevoegde overheid zal nagaan of de gemelde handelingen of exploitatie meldingsplichtig is.

Zal de vergunningsverlening langer duren?

De procedure wordt herleid tot twee: de gewone en de vereenvoudigde procedure. Bij de gewoner procedure is de aanvraag bij de behandeling in eerste aanleg altijd onderworpen aan een openbaar onderzoek en loopt tussen de 105 dagen (geen advies nodig) en 120 dagen (wel advies nodig van de omgevingsvergunningscommissie). Deze termijnen kunnen van rechtswege met 60 dagen verlengd worden.

Wie levert de vergunning af?

De beslissingsbevoegdheid kan liggen bij het college van burgemeester en schepenen, de deputatie of de Vlaamse regering. Om te bepalen wie bevoegd is moet gekeken worden op welke lijst het project staat. Staat het op geen enkele lijst van Vlaamse of provinciale projecten, en staat het ook niet op de indelingslijsten (milieuaspecten) dan is het college bevoegd. Ook voor het behandelen van aanvragen voor sociale woningbouw is het college bevoegd.

Meer info bij onze diensten grondgebiedzaken, gemeentehuis, Dorp 1, 9950 Waarschoot


Email this post E-mail dit artikel

Continue Reading

Gezocht: inwoners met een visie op toerisme en recreatie

De Lieve met paneelVVV De Lieve is gesticht in 1987 en wil het toerisme in de gemeenten Waarschoot, Zomergem en Lovendegem promoten.

Als nieuwe voorzitter heb ik de opdracht gekregen om de vereniging te verjongen. Via de omvorming naar een intergemeentelijke toeristische raad kunnen we juridisch en structureel bijsturen. Daarnaast willen we ons vooral focussen op het inhoudelijke luik en deze een nieuwe impuls geven.

We laten ons hierin begeleiden door experten. In het najaar van 2017 doen we de toer van de 3 gemeenten. We nodigen inwoners, erfgoedmensen en toeristische ondernemers uit (in totaal max 40) om met ons na te denken over een visie op toerisme, recreatie en erfgoed. Iedere avond komt een ander onderwerp aan bod, de drie avonden samen vormen één proces. De oefening moet uiteindelijk leiden tot een nieuwe dynamische aanpak.

Toerisme Meetjesland heeft binnen het project “De Lieve vervoert” of “’t Liefken voor altijd” budgetten voorzien voor de verjonging en de uitbreiding van VVV De Lieve en daar maken we dankbaar gebruik van.

U wil mee denken? Schrijf in op http://www.toerismemeetjesland.be/nl/visie-vvvdelieve

 


Email this post E-mail dit artikel

Continue Reading

Einde fusieverhaal, start intensieve samenwerking

fusie(beeld: Het Laatste Nieuws)

De laatste jaren wordt er intensief samengewerkt met de Meetjeslandse gemeenten. Denken we maar aan het burgemeestersoverleg, het secretarissenoverleg, Comeet, Veneco, RLM, Burensportdienst, de Meetjesman. Vanuit deze samenwerking kunnen projecten die we als kleine gemeente niet of moeilijk kunnen realiseren tegen een redelijke kostprijs toch gebeuren en komt er een kennisuitwisseling tot stand tussen onze ambtenaren.

Vaak zijn de procedures omslachtig. Als concreet voorbeeld het aanwerven van een gemeentelijke mobiliteitsambtenaar voor de 4 gemeenten van de LoWaZoNe. Dit vraagt overleg, goedkeuring in 4 colleges, goedkeuring in 4 gemeenteraden, bepalen van een verdeelsleutel, wie neemt de persoon op de loonlijst,…. Vaak springen de gesprekken op het cruciale moment af en zijn we weer waar we gestart zijn, nergens.

Bijkomend stellen we vast dat het taboe rond fusies van gemeenten niet langer meer een taboe is. Ziekenhuizen, politiezones, brandweer, parochies, alles fusioneert tot een groter geheel. Daarbij komt dat de Vlaamse Overheid aandringt om groter te worden en bieden een piste van vrijwillige fusie met een bonus van 500 € per persoon schuldenovername aan voor de gemeenten die instappen voor 31/12/2017.

Nadenken over de toekomst van onze eigen gemeente, maar ook over die van onze naburige gemeenten, vergt moed en langetermijnvisie. Dit debat gaat over 26.000 inwoners die we naar de toekomst een gemanaged en modern bestuur willen aanbieden, met een correcte en snelle dienstverlening én aan een betaalbare kost. Het gaat ook om het gemeentelijk en OCMW-personeel van wie vandaag veel gevraagd wordt en die amper de tijd krijgen om de steeds groeiende taken grondig in te studeren. Het gaat om politieke moed om te geloven in een toekomstgericht project in het belang van iedereen. Bestuurskracht is de gemeentelijke opdrachten professioneel kunnen uitvoeren en die uitdagingen ook op lange termijn kunnen aankunnen. Als klein bestuur bots je vandaag veel te rap op limieten, één-man-diensten zijn per definitie te krap geëquipeerd om aan de huidige verwachtingen te voldoen.

Vanuit deze gegevens hebben de burgemeesters hun verantwoordelijkheid genomen en op 19 mei 2017 het toekomstproject “De Lieve” aan de pers voorgesteld. Met dit voorstel tot fusie moest het debat openlijk op gang getrokken worden. Daarom werden er ook duidelijk 2 pistes in de persnota voorgesteld om de 3 gemeenten tot 1 plattelandsgemeente te laten fusioneren als antwoord op een verstedelijkt gebied, nl. SPOOR 1: Er is een draagvlak om onmiddellijk en vrijwillig te fusioneren vanaf 1 januari 2019: ambtenaren en bevolking worden zo snel en zo ruim mogelijk betrokken. De bonus is een meerwaarde of SPOOR 2:Er is een draagvlak, als we moeten fusioneren, dit met de drie gemeenten te doen vanaf 1 januari 2025: de 3 burgemeesters en secretarissen komen maandelijks samen om nog meer kansen tot samenwerking te zoeken voor de komende jaren.

De uitkomst kennen we allemaal, vele discussies en persartikelen hebben het debat inderdaad aangezwengeld en vele meningen zijn geventileerd.

Op 16 juni hebben de meerderheidspartijen van Lovendegem, Zomergem en Waarschoot een finale overeenkomst gemaakt waarbij duidelijk wordt gekozen voor spoor 2, dwz een nog intensere samenwerking met de drie gemeenten en waarbij de deur opengezet wordt voor Nevele, zonder dat dit een rem mag zijn op de beoogde samenwerking.

CD&V stelt zich, eens te meer, op als een loyale partner en zal de voorliggende tekst tot intensieve samenwerking tussen de 3 (of 4) gemeenten goedkeuren.


Email this post E-mail dit artikel

Continue Reading

Burgemeesters gevraagd bij koning Filip

Henaar de koningt was alweer 15 jaar geleden dat zijne majesteiten de koning en de koningin alle Belgische burgemeesters op het paleis te Laken uitnodigden. Samen met enkele Meetjeslandse collega’s vertrok ik met een het busje vanuit Eeklo richting Brussel. Een uniek gelegenheid!

Dank aan burgemeester Loete voor de sponsoring!

(foto: het Laatste Nieuws)


Email this post E-mail dit artikel

Continue Reading
10
http://anncoopman.be/wp-content/themes/press